...

CHỨNG NHẬN ROHS-SGS CỦA NHÃN NGHIÊNG LEANING LABEL

chứng nhận rohs-sgs

RoHS là gì? Chứng nhận RoHS-SGS là chứng nhận sản phẩm tuân thủ được các yêu cầu của chỉ thị RoHS. Chỉ thị RoHS là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử. Được Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003 và

CHỨNG NHẬN ROHS CỦA NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL

Chứng nhận RoHS của Impact Label

RoHS là gì? Chứng nhận RoHS là chứng nhận sản phẩm tuân thủ được các yêu cầu của chỉ thị RoHS. Chỉ thị RoHS là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử. Được Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 2 năm 2003 và

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.